KRAV TIL CE-MERKING OG YTELSESTEST AV BRANNPRODUKTER

Nyhetsarkiv

KRAV TIL CE-MERKING OG YTELSESTEST AV BRANNPRODUKTER

by Asle Aasland

Posted on 1. september 2022KORT OM REGELVERKET:

Brannskyveporter, brannsjalusier og branngardiner skal være CE-merket og ytelses testet.

Brannskyveporter, brannsjalusier og branngardiner skal CE-merkes etter standarden NS-EN 16034:2014. Det skal også utføres ytelsestester etter NS-EN 13241:2003+A2:2016.

NS-EN 16034 beskriver at produktene følger system 1 for krav til brannmotstand, røyktetthet, frigjøringsevne, selvlukking, bestandighet o.s.v.

System 1 betyr at produsenten har produksjonskontroll i fabrikk og foretar ytterligere prøving av stikkprøver på fabrikk.                            

Et produktsertifiseringsorgan (uavhengig tredjepart) fastsetter produktets ytelser med typeprøving, foretar førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen i fabrikk for deretter å foreta et fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk.

Det er kun tekniske kontrollorgan utpekt i EØS-området som har myndighet til å utføre tredjepartsvurderinger i forbindelse med dokumentasjon av byggevarens egenskaper.

Et teknisk kontrollorgans utpeking er begrenset til de områdene der organet kan bevise tilstrekkelig kompetanse.                                          

I NANDO-basen fremgår det hvilke produkter, tekniske spesifikasjoner og funksjoner utpekingen til et organ omfatter.          De utpekte organene kan operere fritt over landegrensene i EØS-området.

Organet skal være akkreditert av et nasjonalt akkrediteringsorgan.

Vi i BVS Brannvernsystemer AS stiller oss til å ta en gjennomgang med kunde, og presentere «Veien til CE-Merking» for å bidra til kompetanseøkning hos kunde.

Ta kontakt med oss på telefon +47 51 54 72 00 eller send oss en mail på post@bvs1.no for å gjøre avtale om en slik gjennomgang.

DIBKs veileder her.